1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep Internetowy działający pod adresem https://www.auto-beskidy.pl prowadzony jest przez firmę Auto Beskidy Piotr Suchy z siedzibą przy ul. Cieszyńska 364, 43-384 Jaworze, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 937-109-96-64, REGON: 070711011, adres poczty elektronicznej: biuro@auto-beskidy.pl , tel. 33 817 30 59.
  2. Sklep Internetowy https://www.auto-beskidy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy https://www.auto-beskidy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego https://www.auto-beskidy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
  6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
  7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://www.auto-beskidy.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.auto-beskidy.pl użyte są w celach informacyjnych.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Definicje
  1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej https://www.auto-beskidy.pl umożliwiający utworzenie Konta.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://www.auto-beskidy.pl umożliwiający złożenie Zamówienia
  4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
  8. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://www.auto-beskidy.pl
  9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - firma Auto Beskidy Piotr Suchy z siedzibą przy ul. Cieszyńska 364, 43-384 Jaworze, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 937-109-96-64, REGON: 070711011
  10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  14. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
  15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
   2. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
   3. bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newsletter’a.
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
   2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
   3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter'a zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. Komputer z dostępem do Internetu.
   2. Dostęp do poczty elektronicznej.
   3. Przeglądarka internetowa.
   4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Informacje ogólne dotyczące produktów
  1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe bądź używane. Informacja czy Produkt jest używany jest zawarta w jego opisie.
  3. Wszystkie wymiary Produktu podawane są w jego opisie. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat Produktu m.in. dokładnej długości poszczególnych elementów, Klient może złożyć zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@auto-beskidy.pl
 6. Warunki zawierania umów sprzedaży
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
  5. W celu złożenia zamówienia Klient nie musi rejestrować Konta w Sklepie Internetowym
  6. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy https://www.auto-beskidy.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
  7. Zawarcie Umowy Sprzedaży:
   1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawierać będzie:
    - potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
    - informację, czy istnieje obowiązek wpłaty przez Klienta, w jakiej kwocie i na jakie konto,
    - oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 pkt b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  9. W przypadku składania Zamówień na Produkty nieprefabrykowane tzn. wykonane indywidualnie według specyfikacji Klienta, Klient zobowiązany jest do podpisania osobnej stosownej umowy, w której zawarte są w szczególności indywidualne warunki dotyczące cech wizualnych Produktu, jego wymiarów, kształtów oraz kosztów dostawy.
  10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 7. Sposoby płatności
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   1. Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
   2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
    Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 93 8437 0002 0010 0148 7393 0002 (Śląski Bank Spółdzielczy). Auto Beskidy Piotr Suchy z siedzibą Cieszyńska 364, 43-384 Jaworze. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
   3. Płatność poprzez system płatności elektronicznych PayU,
   4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  2. W przypadku Produktów o dużych gabarytach płatność za pobraniem jest wyłączona. Klient może skorzystać z pozostałych sposobów płatności wskazanych powyżej.
  3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  4. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
  6. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 8. Koszty, termin i sposoby dostawy
  1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy zakupionego Produktu oraz wagi i wielkości Produktu.
  2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty polskiej lub w szczególnych sytuacjach własnym środkiem transportu.
  3. Klient może odebrać zakupione Produkty osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: 43-384 Jaworze, ul. Cieszyńska 364
  4. W szczególnych sytuacjach (np. Promocja lub Większy zakup) Sprzedawca może pokryć koszty wysyłki
  5. Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek płatnych przy odbiorze za tzw. pobraniem oraz kilku odrębnych Zamówień.
  6. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
   1. Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
   2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych.
   3. W przypadku Zamówienia Produktów o niestandardowych wymiarach /wielkogabarytowych, których waga bądź rozmiar przekracza standardowe wymiary paczki - całkowity koszt i rodzaj wysyłki (jeśli nie zostaną wyliczone automatycznie przez system i wyświetlone podczas składania zamówienia) będą ustalane indywidualnie z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
   4. Maksymalny czas dostawy przesyłki niestandardowej wynosi około 21 Dni Roboczych.
   5. koszty dostawy dotyczą wysyłki paczek na terenie Polski.
  7. Wysyłka paczek zagranicznych związana jest z dodatkową opłatą uzgadnianą indywidualnie z klientem.
 9. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@auto-beskidy.pl
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 10. Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
   1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizycznej i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
   2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@auto-beskidy.pl lub pisemnie na adres: ul. Cieszyńska 364, 43-384 Jaworze.
   3. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Cieszyńska 364, 43-384 Jaworze. Uprasza się Klientów, aby wszystkie produkty dostarczać poprzez usługi firm kurierskich w celu uniknięcia dodatkowych uszkodzeń.
   4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
   5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  2. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@auto-beskidy.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 11. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
  2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
  7. Uprasza się Klientów, aby odsyłany Produkt został należycie zabezpieczony na czas transportu.
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
  10. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 12. Pliki "COOKIES"
  1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 13. Własność intelektualna
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.auto-beskidy.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością firmy Auto Beskidy Piotr Suchy
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.auto-beskidy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 14. Postanowienie dotyczące przedsiębiorcó (B2B)
  1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 15. Postanowienie końcowe
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
  4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.